1. Neuerscheinung - April 2020 Mittwoch, 26. September 2018
2. Neuerscheinung - September 2018 Mittwoch, 26. September 2018
3. Neuerscheinung - März 2018 Montag, 05. März 2018
4. Neuerscheinung - September 2016 Freitag, 22. Juli 2016
5. Neuerscheinung - Februar 2015 Donnerstag, 25. August 2011
7. DDR - Haftzwangsarbeit - Konvolut Mittwoch, 17. Februar 2010
8. Beschwerdeablehnung EUGH f. Menschenrechte Donnerstag, 11. Februar 2010